Nhà thuốc Mỹ Nhung

48, Mạc Thị Bưởi, Vị Hoàng, Nam Định, Nam Định|919469195