Quầy thuốc Hồng Ngọc

Khu 6, Xã Phúc Lộc, Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ|987816492