Nhà thuốc Hồng Nhung

TT Ha Lam, Thăng Bình, Quảng Nam|