Quầy thuốc số 8, Lê Thị Phương

Tà Làng, Tú Nang, Yên Châu, Sơn La|399878888