Quầy thuốc Thắng Hương

Số 41, Tiểu Khu 6, Ba Hàng, Phổ Yên, Phổ Yên,Thái Nguyên|967080055